Popis řeky ohře

Základní údaje o řece Ohře a jejím povodí

Ohře (SRN, ČR; něm. Eger) - pramení u Wiesenstadtu (SRN, Bavorsko, Horní Franky) na svazích Schneebergu (1 051 m n. m., nejvyšší vrchol pohoří Smrčiny) ve výšce 752 m n. m. a ústí do Labe u L itoměřic (ČR) v 143 m n. m. Plocha povodí 6 255 km2 (5 613,7 km2 v ČR) délka toku 300,2 km (z toho 256 km v ČR), průměrný průtok u ústí 37,94 m3 / s-1. Po zhruba 43 km říčního toku po přírodním parku Smrčiny východním směrem vtéká na území České republiky (západně od Chebu). Protéká Chebskou a Sokolovskou pánví, dále teče severní okrajovou částí Doupovských hor (malebné a hluboké údolí na středním toku na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje) a u Kadaně přitéká na území Mostecké pánve. V dolní části svého toku protéká Dolnooharskou tabulí. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová voda po celém úseku toku na území České republiky. Na řece Ohři jsou dvě vodní nádrže - Skalka (nad Chebem) a Nechranice (pod Kadaní). Správcem řeky je Povodí Ohře, státní podnik se sídlem v Chomutově. Podnik tvoří tři závody - Karlovy Vary, Chomutov a Terezín. Závod Karlovy Vary má provozy Karlovy Vary a Cheb.

O řece - vlastnosti

Název řeky pochází z keltského výrazu Agara (Lososí řeka) a je složeno ze dvou slov ag, eg - losos a are, ara - tekoucí voda. Tento původní název se téměř dochoval na německém území, kde je řeka nazývána Eger. Řeka Ohře v minulosti dala území, kterým protéká i své jméno - Poohří (německy Egerland). Keltskou minulost připomíná místní název na Lounsku a Litoměřicku - Ohara či Ohárka.

V úseku mezi hranicemi se SRN a vodní nádrží Nechranice se nachází horní a střední tok řeky o celkové délce cca 130 km (sjízdných je cca 117 km). Ohře je sevřena z levé strany Krušnými horami a z pravé strany Slavkovským lesem a Doupovskými horami. Celý tok řeky je lemován nepřeberným množstvím přírodních a kulturních památek, které přispívají k jedinečnému zážitku z vodácké turistiky na řece Ohři.

Ohře je až na výjimky splavná po celý rok. Jedná se o druhou nejlépe tekoucí řeku v ČR. Pro sjízdnost horního a středního toku je považován jako směrodatný vodočet v Karlových Varech, Drahovicích (vpravo za bývalým silničním mostem Patrika Lumumby, 900 m po proudu za ústím říčky Teplé, ř. km 174,45) s minimálním stavem 60 cm. Vzhledem k tomu, že podle zkušeností vodáků je řeka sjízdná i za nižšího stavu vody, byl na základě připomínek tento doporučený minimální stav snížen na 45 cm.

Ohře představuje řeku s různými vodáckými terény. Horní tok nabízí spíše klidnější a mírný proud, střední tok naopak rychleji tekoucí proud s náročnějšími peřejemi. Nejsnazší je úsek z Chebu do Lokte a naopak nejnáročnější je úsek z Karlových Varů do Klášterce nad Ohří.

Obtížnost toků se vyjadřuje na stupnici obtížnosti. Obtížnost jednotlivých úseků Ohře představuje: úsek říční km spád (%°) obtížnost Cheb (Ottův jez) - Sokolov - Loket 240,0 - 190,1 (49,9 km) 4,0 ZW B - ZW C
Loket - Karlovy Vary 190,1 - 175,1 (15,0 km) 6,0 ZW C - WW I -
Karlovy Vary - Klášterec nad Ohří 175,1 - 133,3 (41,8 km) 7,5 ZW C - WW I+
Klášterec nad Ohří - Rašovice 133,3 - 130,0 (3,3 km) 2,0 ZW B - ZW C
Rašovice - hráz VN Kadaňský stupeň 130,0 - 125,9 (4,1 km) 0,0 ZW A
hráz VN Kadaňský st. - Želina (jez) 125,9 - 122,7 (3,2 km) 2,0 ZW B
Vodácky využívaný je také úsek vodní nádrž Nechranice - ústí do řeky Labe (103 km, ZWC).

*stupeň obtížnosti vysvětlení
ZW A Stojaté vody (přehrady, jezera apod.); nutná znalost základního záběru a řízení lodi
ZW B Klidné, slabě proudící vody (2 - 3 km/h); stejné nároky jako u ZW A
ZW C Mírně proudící vody (3 - 5 km/h) nebo slabě proudící toky v meandrujícím a zarostlém řečišti s občasnými krátkými peřejkami; nutná znalost základního záběru a včasného přistávání u nenadálých překážek
WW I Lehká voda, pravidelné proudnice a vlny, malé peřeje, přehledná meandrující toky; nutná znalost ovládání lodě na tekoucí vodě a znalost čtení vody

Mezi silné stránky řeky Ohře ve vztahu k vodácké turistice patří především:
Zlepšující se čistota vody - Čistota vody vyhovuje potřebám vodácké turistiky. Voda není v žádném úseku znečištěna natolik, aby ohrožovala zdraví vodáků. Silný zdroj znečištění představuje zejména potok Sázek u Skalné a také splašková vody ve městech.
Stálý tok vody - Díky soustavě přehrad na řece Ohři je její hladina poměrně stálá a vytváří tak dobré podmínky pro rozvoj vodácké turistiky.
Zajímavý vodácký terén Řeka Ohře nabízí vodákům množství klidných i náročnějších úseků, které činí její splavování velice atraktivním.
Zajímavá krajina a kulturní památky v Poohří Řeka Ohře protíná celý Karlovarský kraj a nabízí tak vodákům k vidění řadu jeho turistických atraktivit. I díky této nabídce je velmi vyhledávanou řekou.

Průjezdnost řeky

Za dobrého stavu vody byla v současnosti maximální průjezdnost kvalifikovaně odhadnuta na 500 lodí denně. Teoreticky by bylo možné dosáhnout cílového stavu až 3.000 lodí denně (v letních měsících o víkendech). Hlavními nástroji k dosažení tohoto cíle jsou zvýšení kapacity tábořišť a kempů, a současně zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb, usnadnění překonávaní jezů a dále cílená propagační činnost.


Podrobný popis jednotlivých úseků členěný dle dnů plavby naleznete pod odkazem Vodácké trasy .

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel